Forenings Love

§ 1

LOVE.

Foreningens navn er: Egedal Fugleforening.

Foreningens formål er gennem møder, udstillinger m. m. at arbejde for og udbrede kendskabet til pleje og hold af fugle under dyreværnsetiske forhold, samt ved opdræt at bevare de fuglearter, der holdes under beskyttede forhold.

Foreningsåret går fra januar til december.

§ 2

Kontingent skal være betalt inden 31. januar, for at medlemmet kan være møde- og stemmeberettiget.

Medlemsskabet følger kalenderåret. Udtræden af foreningen kan ske pr. 31. 12. efter forudgående skriftlig meddelelse til kassereren.

§ 3

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes en gang om året i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag fra medlemmerne, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingen.

En dagsorden skal indeholde mindst de nedenfor nævnet punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.      Valg af referent.

3.      Valg af 2 stemmetællere.

4.      Beretning af formanden.

5.      Regnskab.

6.      Indkomne forslag.

7.      Udstilling.

8.      Valg.

9.      Udvalg.

10.  Eventuelt.

§ 4

Generalforsamlingen afgør ved simpelt stemmeflertal de forslag, der i overensstemmelse med dagsordenen forelægges.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, blot den er lovlig indkaldt.

En stemme pr. medlem.

Familiemedlem kan max give 2 stemmer, dog 1 stemme pr. person.

Juniorer har ingen stemmeret (man er junior til og med det fyldte 16. år).

§ 5

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen og med angivelse af dagsorden begærer det. Den skal da afholdes senest en måned efter at bestyrelsen har modtaget begæringen. Indkaldevarslet er 14 dage, og dagsordenen bekendtgøres samtidig hermed.

§ 6

Skønnes det, at et medlem handler i strid med foreningens interesser, forelægges sagen skriftligt bestyrelsen, der træffer afgørelse om, hvorvidt vedkommende midlertidigt skal udelukkes af foreningen. Bestyrelsen fremlægger sagen på førstkommende generalforsamling, hvor afgørelsen træffes ved simplet stemmeflertal.

§ 7

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 kasserer, samt 3 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 1 bestyrelsessuppleant, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valget foregår efter reglerne for almindeligt flertalsvalg, og gælder for 2 år. Lige årstal vælges formanden, 1 bestyrelsesmedlem, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor. Ulige årstal vælges kassereren, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig på førstkommende bestyrelsmøde med næstformand, sekretær og evt. andre tillidsposter.

Foreningen hæfter kun med den kontante formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8

Kassen bestyres af kassereren, der leder opkrævning af kontingenter og ind- og udbetaling.

Alle væsentlige udgifter skal vedtages på et bestyrelsesmøde.

Kassereren orienterer bestyrelsen om regnskabet på hvert bestyrelsesmøde.

Afsluttet og revideret regnskab skal forelægges den årlige, ordinære generalforsamling.

Hvis kassereren fratræder, skal der aflægges ajourført regnskab til efterfølgeren inden 14 dage.

Kassereren kan ikke uden formandens eller 2 andre bestyrelsesmedlemmers godkendelse foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang.

§ 9

Deltagelse på udstillinger o. lign., hvor medlemmerne deltager med fugle og eget tilbehør, sker for det enkelte medlems egen regning og risiko, med mindre andet skriftligt på forhånd er aftalt med bestyrelsen.

Deltagere på en udstilling skal være medlemmer af foreningen eller en inviteret forening.

Udstillere af fugle skal have være medlem af foreningen i mindst 3 måneder, for at deltage i præmieringen.

Udstillede fugle skal have været i udstillerens eje i mindst 3 måneder for at deltage i præmieringen.

Bestyrelsen træffer beslutning om og hvornår, der afholdes udstilling.

Der skal indgå mindst eet bestyrelsesmedlem i udstillingsudvalget.

Udstillingen afvikles i øvrigt efter de af generalforsamlingen godkendte retningslinier samt de af bestyrelsen fastsatte: UDSTILLINGSREGLER FOR FUGLE”.

Der fremlægges særskilt regnskab for udstillingen sammen med det ordinære regnskab på førstkommende generalforsamling.

§ 10

Kun på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der er 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer, der stemmer for, kan der ske en opløsning af foreningen.

I det tilfælde, at der opnås flertal for opløsning, men at 2/3 flertal ikke opnås, indkaldes til en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning kan finde sted ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder alle midler en forening eller almennyttig organisation, der arbejder for beskyttelse af fuglenes naturlige levesteder eller med bevarelse af fugles naturtyper under beskyttede forhold.

§ 11

Fusion med en anden fugleforening kan finde sted efter de samme regler som ved opløsning af foreningen, dog tilfalder foreningens midler den fusionerede fælles forening.

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. februar 2006.

Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 21. marts 2011.