UDSTILLINGSREGLER FOR FUGLE

Der kan udstilles i flg. klasser:

1.1

Pragtfinker fra Afrika

1.2

Pragtfinker fra Australien og Asien incl. Mågefinker

2.0

Frøædende småfugle Incl. Kanarier.

3.0

Frugt -& Insektædende fugle

4.0

Græsparakitter

5.0

Dværgpapegøjer (Voliere bedømmelse)

5.1

Dværgpapegøjer (Enkelt fugle bedømmelse)

6.0

Parakitter fra Australien & New Zealand incl. Undulater

7.0

Lorier

8.0

Papegøjer & Kakaduer

9.0

Øvrige parakitter

10.0

Duer

11.0

Vagtler & Fasaner

12.1

Årets fugl: Papegøjer og parakitter

12.2

Årets fugl: Småfugle

13.0

Åben Klasse

13.1

Åben klasse Papegøjer og Parakitter

13.2

Åben klasse Småfugle

14.0

Domesticerede Fugle (enkel bedømmelse)

14.1

Kanariefugle

14.2

Mågefinker

14.3

Undulater (enkel fugl bedømmelse)

14.4

Øvrige domesticerede fugle

Ejerforhold

Alle fugle, der udstilles, skal minimum have været i udstillerens eje i mindst 3 måneder, for at kunne opnåpræmiering.

For opdræt gælder det endvidere, at udstilleren selv skal have opdrættet ungerne. Opdrættet skal være anmeldt til bestyrelsen eller en af denne udpeget person.

Deltagelse på udstilling o.lign., hvor medlemmerne deltager med fugle og tilbehør, sker for det enkelte medlems egen regning og risiko, med mindre andet, skriftligt på forhånd er aftalt med bestyrelsen.

Tilsyn:

Det påhviler udstilleren at kontrollere, at de udstillede fugle er i god kondition, så eventuelt dødsfald undgås.

Fodring:

Foreningen sørger for korrekt fodring med tørt frø. Hvis det er muligt, også med frugt. Specialfoder skal udstilleren selv sørge for.

Før start:

Der må først indsættes fugle i udstillingsburerne, når hele udstillings lokalet er klargjort.

Når fuglene er i buret, og man har kontrolleret, at fuglene har det rigtige foder og drikke, skal lokalet forlades indtil udstillingen åbnes.

Kun vagten og udstillings udvalget må opholde sig i lokalet. Evt. fritflyvende fugle må kun indfanges, så det ikke er til ulempe for de andre fugle.

Ansvar:

Foreningen er ansvarlig for at der konstant er vagt ved fuglene, i den tid fuglene er i udstillingslokalet.

Det er udstillerens eget ansvar, at fuglene har det rigtige foder m.m.

Det er ligeledes udstilleren der sørger for at fuglene har de korrekte siddepinde samt dekoration af udstillingsvolieren.

Forsikring:

Da foreningen er tilsluttet LDF (Landsforeningen af Danske Fugleforeninger) er vi dækket af deres forsikring, som dækker personskade og bygningsskade, der er sket uforsætlig.

Nedtagning:

Indfangning af fuglene må først ske efter udstillingen er lukket og publikum har forladt lokalet.

Nedtagning af udstillingens bure m.m. må først påbegyndes, når sidste fugl er indfanget.

Når alle fuglene er indfanget skal udstiller og hjælpere gå i gang med nedtagning og oprydning.

Mutationer:

Mutationer der udstilles, skal bedømmes på lige vilkår med naturformen.

Præmiering:

Præmier i opdræt klassen, gives kun til absolut værdige numre.

Antallet af præmier afgøres af dommerne (evt. ingen).

Bestyrelsen/udstillings udvalget kan evt. fastsætte et højeste antal.

Opdræt af “årets fugl” indgår i denne præmiering.

Præmier : Rosetter.

Bedste Opdræt:

Såfremt at der er givet 1´ præmie i en klasse, vælges “bedste opdræt”.

Hvis to eller flere er jævnbyrdige i konkurrencen om “Bedste opdræt” i en klasse, vælges én “Bedste opdræt” og de resterende får ærespræmie.

Præmier : “Bedste opdræt” Vandrepokal ( + Ærespræmie).

Skuetes bedste nummer:

Blandt “Bedste opdræt” vælger dommerne “Skuets bedste nummer” .

Såfremt at dommerne ikke kan blive enig, træffes valget ved lodtrækning, mellem de jævnbyrdige.

Præmie : Vandrepokal

Årets fugl:

Kun opdræt indgår i konkurrencen.

I hver klasse vælger dommerne ” Bedste opdræt”.

Numrene indgår også i de normale opdræt klasser.

Præmie: Vandrepokal.

Udstillingsgebyr:

Der betales gebyr i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt. Hvilket meddeles udstillerne inden tilmeldingen.

Adgang:

Alle medlemmer har gratis adgang til udstillingen.