Referat fra repræsentantskabsmødet 2020

Referat fra repræsentantskabsmødet

Søndag den 13. september 2020, kl. 10.00

I Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76, 5500 Middelfart

Bo Pedersen bød velkommen til LDFs Repræsentantskabsmøde, hvorefter man gik over til at afvikle den efter gældende dagsorden.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Bent Hansen blev foreslået og valgt

2. Valg af stemmeudvalg på tre personer

Boje Nielsen, Henri Hansen og Anders Tranberg blev udpeget af dirigenten.

3. Formandens beretning

Bo Pedersen havde ingen uddybende bemærkninger til den udsendte beretning. Der var ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt.

4. Beretning fra

a) Administrationsudvalget, herunder ringsalget

Jesper Nørkjær nævnte at vores økonomi ville blive en anelse presset, da der generelt blev færre medlemmer i mange foreninger, og Sydøstjysk Fugleforening havde meddelt at de fra årsskiftet ikke længere var med i LDF. Ha var også ked af, at vores fælles forsikring i et eller andet omfang, var en væsentlig grund til medlemsskabet, hvor styrken i fællesskabet vel burde være det væsentlige.
En tredjedel af kontingentet går for øvrigt til forsikringspræmien. Han opfordrede til at man oplyste når der kom nye i bestyrelserne som skulle mails.

Der var et spørgsmål omkring Sydøstjysk Fugleforenings udmeldelse, som Bo Pedersen besvarede. Han var blevet oplyst at foreningen havde meget svært ved at finde nogle som ville hjælpe til, og man havde nok lavet en fejl, da man lagde de 4 foreninger sammen, idet det de geografiske afstande var blevet for store.

Omkring Ringsalget var der ikke noget til 2019, men Kristian Saugbjerg Andersen oplyste at der her i 2020 var taget flere størrelser hjem, bl.a. til prydfjerkræ, hvilket har været nogenlunde, og til 2021 vil der også være lukkede 3,0 mm ringe.

Beretningerne blev godkendt.  

b) Bladudvalget

Elin Hjorth kunne tilføje at der i 2019 havde været 33 forskellige forfattere til artikler i Dansk Fuglehold. Man ville gerne anmode foreningerne om, at være behjælpelige med at skaffe nye abonnenter og artikler til bladet, som gerne tilbyder hjælp, hvis man har lidt svært ved at få oplevelserne med fuglene nedfældet på papir.

Man har planer om at være med på diverse markeder, og har derfor fået lavet et par nye roll-ups om Dansk Fuglehold. Man har ligeledes lagt en bannerreklame op på Fuglemarkedet.dk.

Beretningen blev godkendt.

c) Dommerudvalget

Bent Hansen var dybt skuffet over, at der var foreninger som ikke indbetalte deres bidrag til dommeruddannelsen rettidigt. Fremover vil man kun sende en enkelt reminder, derefter vil man videresende opkrævningen til LDF, som så må opkræve de skyldige beløb.

Beretningen blev godkendt

e) Cites, miljø- og veterinær

Povl Jørgensen har fået spørgsmål om naboklager, og hjælp omkring CITES, bl.a. når der er nogle som køber fugle, der måske har været her i landet i mange år, men de nødvendige CITES papirer m.v. er ikke til stede. Povl nævnte for øvrigt at han ikke hjælper fugleholdere som ikke er medlem af en tilsluttet forening.

Der var et spørgsmål ang. England og Povl fortalte at fra og med udgangen af 2020, ikke længere er et EU-land, sådan at reglerne for import/eksport er det samme som ved handel med f. eks. Norge og andre tredjelande.

Povl nævnte også lidt om de invasive arter, såsom mårhund, vaskebjørn og flere egernarter som man ikke længere må have i fangenskab herhjemme. Det samme har været gældende for mainastær siden årsskiftet. Det er ikke en art som findes i den danske natur, men det er et EU direktiv, og i Sydeuropa er den nogle steder ved at være en problemfugl.

Der kom et forespørgsel ang. sangtimalie, som der findes en hel del af herhjemme, men indtil videre er den ikke omfattet af forordninger. Visse steder i Italien er den fritlevende bestand, dog ved at være rigelig stor. 

Beretningen blev godkendt

5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget

Regnskab har været udsendt både før kongressen blev aflyst og i forbindelse med indkaldelsen til dette møde. Desuden var det omdelt til deltagerne, så Michael Vesterskov, gennemgik blot nøgletallene.

Regnskabet blev godkendt.

Budgettet blev fremlagt.

6. Indkomne forslag (Forslag fra bestyrelsen)

Love for Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

§ 5. LDF er organiseret således stk. 2 foreslås ændret.

Nuværende:

Stk. 2. at bestyrelsen er LDF’s udøvende organ. LDF’s bestyrelse består af formand og fire bestyrelsesmedlemmer, der ikke må beklæde andre poster inden for Landsor-ganisationen Danske Fugleforeninger. De fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges blandt repræsentantskabsmedlemmerne. Bestyrelsen vælges for en toårs periode, således at formand og to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og to bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Associerede foreninger kan ikke opnå bestyrelsesposter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Foreslås ændret til:

Stk. 2. at bestyrelsen er LDF’s udøvende organ. LDF’s bestyrelse består af formand og to bestyrelsesmedlemmer. De 2 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse vælges blandt repræsentantskabsmedlemmerne. Bestyrelsen vælges for en to-årsperiode, således at formand og et bestyrelsesmedlem vælges i lige år, og et bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Associerede foreninger kan ikke opnå bestyrelsesposter. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Hvis ovenstående forslag vedtages, træder dette i kraft med øjeblikkelig virkning pr dags dato.

Forslaget blev vedtaget

7. Fastsættelse af kontingent og bidrag til LDF’s dommeruddannelse for det kommende regnskabsår.

Kontingent uændret 100,- kr. pr medlem.

Bidrag til dommeruddannelsen er uændret 300,- kr. pr forening.

8. Valg til bestyrelse og vedtægtsbestemte udvalg

Bestyrelsen.

a) Valg af formand. Bo Pedersen

Genvalgt for 2 år.

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Erik Olsen (modtager ikke genvalg) og Kenneth Schøn (modtager genvalg).

Da forslaget om ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer blev vedtaget, udgår dette punkt. På et spørgsmål kun Bo Pedersen bekræfte at Kennet Schøn, på forhånd havde meddelt at såfremt forslaget blev vedtaget, ønskede han ikke at stille op.

Ændringen gør at de to bestyrelsesmedlemmer, ikke skal være på valg samtidig. Peter Frendorf er derfor valgt for 2 år, og Michael Martin Hansen er valgt for et år.

c) Valg af 2 suppleanter.

På valg er Kristian S. Andersen og Søren Nielsen.

Begge blev genvalgt for et år.

d) Administrationsudvalg.

Valg af formand. På valg. Jesper Nørkjær

Genvalgt for 2 år.

e) Bladudvalg.

Valg af formand. På valg. Elin Hjorth har været konstitueret.

Elin Hjorth vælges for 2 år.

9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant.

a) På valg som revisor er Bent Hansen.

Genvalgt for 2 år

b) På valg som revisor suppleant er Alfred Boysen

Thomas Jochumsen blev valgt for 1 år.

10. Eventuelt. Herunder uddeling af førsteopdræts diplomer

Der blev spurgt til Karsten Christiansen, og det er en sag som vil blive fulgt op på. Man har været i arkiverne og nu lige før dette møde, har man fundet udskriften fra domsafsigelsen. Hvoraf det fremgår at han står til 50 dages fængsel, hvis han misligholder dommen, hvilket han har gjort, da det skyldige beløb ikke er blevet betalt.

Kaj Thomsen spurgte til det beløb i regnskabet der står som pasningsvejledninger, og havde den opfattelse, at det var et beløb som forskellige havde til gode. Dette er dog ikke tilfældet. Der er 2 personer som ikke har fået alt udbetalt, den ene skal have ringe til 2021, så er der ikke flere. Den anden har et beløb på under 10.000,- kr., som skal afvikles snarest.

Elin Hjort nævnte at redaktøren for Dansk Fuglehold, har en ide om at man evt. kan lave et hæfte, som bl.a. skulle indeholde noget om pasning af fugle, som en gave til nye abonnenter. Man kunne måske bruge nogle af midlerne til dette. Det kan undersøges, men pengene var øremørket fra til et bestemt formål frastarten. Den myndighed som i sin tid bevilgede pengene, er så vidt vi har kunnet finde ud af, placeret under et andet ministerium, det fjerde siden vi fik pengene, ligesom forudsætningen er blevet ændret, hvad angår disse pasningsvejledninger. Det er noget som skal undersøges lidt nærmere.

Jørgen Møller Hansen spurgte til dusørkontoen, som snart har stået der i 20 år. Der har vist aldrig været nogle som har fået noget fra den, selv om det af og til sker at der stjæles fugle. Erik Olsen kunne oplyse at for nogle år siden, havde man henvendt sig til de som stadig var i blandt os, om kontoen skulle forblive stående. Dette ønskede man, så derfor er den ikke nedlagt.

Michal Martin Hansen så gerne at man tog nogle flere med til de kommende kongresser, som vi forhåbentlig kan afvikle, under lidt mere ”normale” forhold.

Jesper Nørkjær nævnte at der havde manglet en post i det fremlagte budget, han var af Michael Vesterskov blevet orienteret om, at der ikke var taget forbehold for negative renter på indestående.

Henning Pust som står for opdrætsregistreringen, oplæste navnene på de som havde opnået et Dansk Førsteopdræt. Grundet udsættelse af kongressen, var de blevet tilsendt de forskellige, på nær en. Følgende nævntes.

Jesper Andersen, Frederikssund Fugleforening for: Halsbånds- dværghornugle og Savanne-hornugle                                      

Johnny Hansen, Helsingør Fuglevenner/ Nordsjællands Fugleforening  for:  Ildskægget skægfugl 

Claus Utoft, Sydøstjysk Fugleforening for: Tanimbar ædelpapegøje og Lille moskuslori

Michael Damkjær, Fugleforeningen Thy og Morsfor: Gultøjlet amazone  

Randers Regnskov, Randers Fugleforening for:          Cubatræand

Christian Ræbild, Randers Fugleforening for:             Brun dråbeastrild

Thomas Rasmussen, Køge Fugleforening for:             Ørkendompap

Diplomet blev afleveret til Køge Fugleforening

Tom Nielsen nævnte efterfølgende at gultøjlet amazone var opdrættet i Vestsjællands Fugleforening, men dette opdræt var aldrig blevet kontrolleret. Efterfølgende var der ønsker fremme om at få en liste over de opdræt der er anerkendte. Vi håber at det vil kunne blive tilfældet, i løbet af en overskuelig tid.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Bo Pedersen takkede de forsamlede, for at være mødt frem og håbede at kongressen i marts 2021 kan afholdes under mere normale forhold